FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिक्लाजङु गाउँपालिका, मोरङको आ.ब. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगतिको अवस्था विश्लषेण। ८०/८१ Sunday, April 21, 2024 - 09:20 PDF icon प्रगति समिक्षाको साराँश (1).pdf
आ.व २०७९/०८० को चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन (शिक्षा) ७९-८० Friday, November 24, 2023 - 12:20 PDF icon Miklajung,Morang Progess Rep.2nd (1).pdf
आ.व. २०७९/०८० को मंसिर मसान्त सम्म संचालित योजनाहरुको प्रगति विवरण ७९-८० Friday, November 24, 2023 - 11:51 PDF icon Pragati Pratibedan kartik to poush.pdf
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासीक को प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको ७९-८० Friday, November 24, 2023 - 11:48 PDF icon Pragati Pratibedan kartik to poush.pdf
आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० को प्रथम चौमासीक को सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन गरिएको ७९-८० Monday, November 20, 2023 - 12:11 PDF icon suchana adhyawadik ra prakashan.pdf